Back

ЗАПОВЕД
№ РД-08-14/04.03.2020 г.

На основание чл. 48, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение и във
връзка с изпълнение от НАПОО на чл. 3, ал. 10 от Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за
организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална
квалификация, издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.18 от 28
февруари 2020 г. (Наредбата)
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Годишен график за 2020 г. за явяване на изпитите от лицата в ЦПО, придобили право
да полагат изпити по чл. 1, ал. 2, т. 2 от Наредбата, както следва:

Месец Първа изпитна дата Втора изпитна дата
м. Март 16.03.2020 г 26.03.2020 г.
м. Април 10.04.2020 г. 21.04. 2020 г
м. Май 11.05.2020 г. 26.05.2020г.
м. Юни 05.06.2020 г. 22.06.2020г.
м. Юли 06.07.2020 г. 20.07.2020г.
м. Август 03.08.2020 г. 17.08.2020г
м. Септември 01.09.2020 г. 15.09.2020г.
м. Октомври 05.10.2020г. 19.10.2020г.
м. Ноември 02.11.2020г. 16.11.2020г.
м. Декември 01.12.2020 г. 14.12.2020г.

2. На основание чл. 3, ал. 11 обучаемите, които желаят да бъдат допуснати до изпит
за придобиване на професионална квалификация, подават заявление до
директора/ръководителя на ЦПО (Приложение № 1 от Наредбата), за всяка изпитна дата,
от утвърдения по т. 1 Годишен график.
3. Директорът/ръководителят на ЦПО обявява публично на общодостъпно място в
лицензирания център за професионално обучение, както и на интернет страницата датата,
началния час и мястото за провеждане на изпит по чл. 1, ал. 2, т. 2 за частта по теория на
професията и за частта по практика на професията, както и срока и мястото за
оповестяване на резултатите от двете части на изпита и на окончателната оценка найкъсно до 3 работни дни преди датата за провеждане на изпита.

4. Лицензираните центрове за професионално обучение задължително обявяват
датата за провеждане на държавния изпит и в профила си в информационната система на
Националната агенция за професионално образование и обучение не по-късно от 10
работни дни преди провеждането на държавния изпит.
5. Центровете за професионално обучение са задължени да организират
провеждането на изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 2 в съответствие с изискванията на Наредба
№ 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване
на професионална квалификация.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички лицензирани Центрове за
професионално обучение за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Марияна Павлова – зам.- председател
на НАПОО.

ИНЖ. ЕМИЛИЯНА ДИМИТРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАПОО

Вижте документа в pdf